Ovoce

Zelenina


 

STANOVY družstva
M.O.Z. družstvo pěstitelů
 (dále jen „Družstvo“)

 

ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1.1. Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je společenství neuzavřeného počtu osob založené za -účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob a za účelem podnikání.

Družstvo je založeno za účelem podpory produkce, odbytu ovoce a zeleniny svých členů prostřednictvím společné obchodní politiky a další spolupráce, která je zaměřena na:

a) zlepšování kvality výrobků, přizpůsobení nabídky požadavkům trhu z hlediska kvality a kvantity, plánování produkce

b) podporu koncentrace nabídky produktů

c) společný prodej ovoce a zeleniny z produkce členů i přikoupených výrobků, za co nejvýhodnější ceny, snížení výrobních nákladů

d) provozování společných zařízení ke skladování a úpravě ovoce a výrobků z nich, podporu progresivních způsobů hospodaření, techniky pěstování. Podporu moderní techniky na zpracování odpadů nezatěžující životní prostředí, zejména za účelem ochrany vod, půdy a krajiny, podporu rozmanitosti druhů

e) zajištění pěstebního a ekonomického poradenství

f) podporu všeobecného zprůhlednění trhu, marketingovou činnost pro orgány a členy družstva

g) zavedení ochranné známky zboží – loga a provádění opatření v rozsahu tržní komunikace v reklamě, podpoře odbytu

h) účast ve společenstvech a svazech, pokud tyto samy realizují vůči členům hospodářsky podpůrné cíle

i) organizace společné investiční strategie členů družstva

 

1.1.2. Družstvo je obchodní korporací, zapisuje se do veřejného rejstříku a zřizuje se na dobu neurčitou.

1.1.3. Za porušení svých závazků odpovídá Družstvo celým svým majetkem. Členové neručí za závazky Družstva, nestanoví-li zákon pro některé případy jinak. Uhrazovací povinnost mají členové jen v případech a v rozsahu, jak určují tyto stanovy (§ 587 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“)

1.1.4. Družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům Družstva.

 

1.2.        FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA

1.2.1. Firma Družstva: M.O.Z. družstvo pěstitelů.

1.2.2. Sídlo Družstva: Sedlnice 56, PSČ 742 56.

 

1.3         PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)

 

Předmětem (podnikání/činnosti) družstva jsou:

·      Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

1.4          DRUŽSTEVNÍ PODÍL – OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.4.1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v Družstvu.

 

Právy a povinnostmi se rozumí zejména:

a)  právo volit a být volen do orgánů Družstva,

b)  právo účastnit se řízení a rozhodování v Družstvu

c)  právo podílet se na výhodách poskytovaných Družstvem

d)  povinnost dodržovat stanovy

e)  povinnost dodržovat rozhodnutí orgánů Družstva

 

1.4.2.  Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.

1.4.3. Zastavit družstevní podíl v Družstvu se vylučuje.

 

ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ

 

2.1.        ZÁKLADNÍ   USTANOVENÍ

 

2.1.1.   Základní kapitál Družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů Družstva.

2.1.2.   Každý člen se podílí na základním kapitálu Družstva základním členským vkladem a dalším členským vkladem. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá.

 

2.2.        ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD

 

Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 10.000, Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Základní členský vklad je peněžitý.

 

2.3.      ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO ČLENSKÉHO VKLADU

 

2.4.        DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD

 

2.4.1.   Každý člen Družstva se může podílet na základním kapitálu dalším členským vkladem ve výši, lhůtě a za podmínek schválených členskou schůzí. Podrobnosti stanoví ZOK.

2.4.2.   Člen se může podílet na základním kapitálu Družstva více dalšími členskými vklady.

 

2.5. NOVĚ PŘISTUPUJÍCÍ ČLEN, ZMĚNA V SEZNAMU ČLENŮ  

 

Nově přistupující člen družstva je povinen uhradit základní členský vklad do deseti dnů ode dne kdy mu bude doručeno rozhodnutí představenstva družstva o jeho přijetí za člena družstva, jinak členství nevznikne. Při přechodu nebo převodu družstevního podílu přecházejí na nabyvatele družstevního podílu všechna práva a povinnosti původního člena družstva, pokud je již základní členský vklad nebo další členský vklad již uhrazen, není nabyvatel povinen základní členský vklad nebo další členský vklad znovu hradit.

 

ČÁST TŘETÍ: PODMÍNKY VZNIKU ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU, PŘEVOD, PŘECHOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

 

3.1.      Za trvání Družstva vzniká členství přijetím za člena usnesením  členské schůze na základě písemné uchazečské přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle ZOK a těchto stanov. Členství vznikne na základě písemné uchazečské přihlášky rozhodnutím  členské schůze, a to dnem rozhodnutí o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v uchazečské přihlášce, nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.-

3.2. Za trvání Družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu. Tyto stanovy nepřipouštějí rozdělení družstevního podílu.

3.3.  Tyto stanovy zakazují převod družstevního podílu na jiného člena, připouštějí však převod na osobu, která není členem. Převod je podmíněn souhlasem představenstva.

3.4. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena fyzické osoby, vznik členství je však podmíněn souhlasem představenstva, bližší podrobnosti stanoví ZOK. Přechod družstevního podílu při zániku právnické osoby upravuje ZOK.

3.5. Ke vzniku členství může dojít jen v případě, že nabyvatel splňuje podmínky členství podle zákona a těchto stanov. Tyto stanovy nepodmiňují vznik členství pracovním poměrem člena k družstvu.

3.6. Členy družstva mohou být fyzické a právnické osoby, zabývající se produkcí a skladováním ovoce a zeleniny.

 

ČÁST ČTVRTÁ:  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA DRUŽSTVA  A DRUŽSTVA

 

4.1.1.   Člen Družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

4.1.2.   Družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům členů odpovídají povinnosti Družstva a povinnostem členů odpovídají práva Družstva. Družstvo je povinno vést seznam členů podle úpravy v ZOK

4.1.3.   V rámci práv podle odstavce 4.1.1 má člen zejména tato základní práva:

a)  volit a být volen do orgánů Družstva nebo orgánem Družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a dále určené těmito stanovami, nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle ZOK a těchto stanov

b)  podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům Družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení

c) seznámit se před konáním členské schůze, způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi, s písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření Družstva

d) podílet se na činnosti Družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů Družstva

e) uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z Družstva,

f) podat návrh soudu podle zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami Družstva; tato práva mohou být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ustanovení zákona a těchto stanov

g) obracet se s návrhy nebo stížnostmi k příslušným orgánům Družstva a být informován o jejich vyřízení

h) uplatňovat svá práva ve vztahu k seznamu členů podle ZOK

i)   domáhat se za Družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu Družstva nebo splnění jejich povinnosti plynoucí z dohody, a to postupem a způsobem podle zákona

j)   obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze; členská schůze může případně určit povinnost členů hradit účelně vynaložené náklady spojené s pořízením kopie zápisu, v případě výslovné žádosti má člen družstva právo na zaslání zápisu z jednání členské schůze v elektronické podobě na jím sdělenou mailovou adresu.-

4.1.4.   V rámci povinností podle odstavce 4.1.1 má člen Družstva zejména tyto základní povinnosti

a)  dodržovat povinnosti člena stanovené zákonem, stanovami a dodržovat usnesení orgánů Družstva

b)  splatit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, dále splatit vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši, způsobem a ve lhůtách podle smlouvy o dalším členském vkladu

c)  oznamovat a podle povahy údajů také doložit Družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat Družstvu veškeré změny podstatné pro práva a povinnosti spojené s členstvím v Družstvu

d)  plnit svou povinnost z uhrazovací povinnosti podle usnesení členské schůze přijatého v souladu s těmito stanovami

 

ČÁST PÁTÁ:  ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

 

Členství v Družstvu zaniká:

a)  písemnou dohodou uzavřenou mezi Družstvem a členem Družstva

b)  vystoupením člena

c)  vyloučením člena

d)  převodem družstevního podílu

e)  přechodem družstevního podílu

f)  smrtí člena Družstva

g)  prohlášením konkurzu na majetek člena Družstva

h)  zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena

i)  doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci

j) zánikem právnické osoby, která je členem družstva

k)  zánikem Družstva bez právního nástupce

l)  z dalších důvodů uvedených v zákoně

 

ČÁST ŠESTÁ: VYLOUČENÍ ČLENA Z DRUŽSTVA

 

6.1.      DŮVODY PRO VYLOUČENÍ

 

Člen Družstva  mohou být z Družstva vyloučeni, jestliže člen:

a)  závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti

b)  přestal splňovat podmínky pro členství v Družstvu podle zákona a těchto stanov

c)  z jiných důležitých důvodů uvedených v těchto stanovách nebo právních předpisech

 

6.2.      UDĚLENÍ VÝSTRAVY PŘED ROZHODNUTÍM O VYLOUČENÍ

 

6.2.1.   Před rozhodnutím o vyloučení je Družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu, pokud nejde o případ podle odstavce 6.2.4.

6.2.2.   V písemné výstraze musí být věcně uveden a popsán důvod jejího udělení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí být v písemné výstraze výslovně uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce třiceti dnů. -

6.2.3.   O udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje představenstvo Družstva.

6.2.4.   Ustanovení odstavců 6.2.1 až 6.2.3 se nepoužije a Družstvo není povinno dát předchozí písemnou výstrahu, pokud porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.

 

6.3.     ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

 

6.3.1.   O vyloučení rozhoduje členská schůze Družstva.

6.3.2.   O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy se Družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy důvod pro vyloučení nastal.

6.3.3.   Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden a popsán důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Předcházela-li rozhodnutí o vyloučení písemná výstraha, nemůže být v rozhodnutí o vyloučení měněn důvod uvedený v písemné výstraze. Rozhodnutí o vyloučení musí současně obsahovat poučení vylučovaného člena o jeho právu podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení.­

6.3.4.   Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno vylučovanému členovi.

   

6.4.        POSTUP ČLENA PROTI ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ 

 

6.4.1.   Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.

6.4.2.   Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.

 

6.5.         SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K VYLOUČENÍ

 

6.5.1.   Jde-li o vyloučení společných členů-manželů, doručují se všechny písemnosti týkající se výstrahy a vyloučení, samostatně každému z manželů. Každý ze společných členů-manželů má právo proti rozhodnutí o vyloučení vznést námitky nebo podat návrh soudu i bez ohledu na vůli druhého z manželů. Ustanovení věty první a druhé platí přiměřeně také pro doručení písemné výstrahy před vyloučením a pro případné vyjádření se k této výstraze.

6.5.2.   Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.

6.5.3.   Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení Družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

6.5.4.   Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Zrušit rozhodnutí o vyloučení může Družstvo i v případech, kdy již probíhá řízení u soudu o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z Družstva. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje členská schůze; rozhodnutí se vyhotovuje písemně a předává se či doručuje vylučovanému členovi či již vyloučené osobě.

6.5.5.   Podmínkou účinnosti zrušení rozhodnutí o vyloučení podle odstavce 6.5.4 je písemný souhlas vylučovaného člena či již vyloučené osoby; pokud nevysloví písemně souhlas a nepředá či nedoručí jej Družstvu do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.

6.5.6.   Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení platně zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v Družstvu nezaniklo.

 

ČÁST SEDMÁ: FINANČNÍ ASISTENCE

 

Družstvo poskytuje finanční asistenci za podmínek určených v ust. § 608 a násl. ZOK.

 

ČÁST OSMÁ: ORGÁNY DRUŽSTVA

 

8.1.      OBECNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH

 

Orgány Družstva jsou:

a)  členská schůze

b)  představenstvo

 

8.2.      SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

8.2.1. Členem orgánů Družstva mohou být pouze členové Družstva. Každý člen orgánu má při hlasování v tomto orgánu jeden hlas, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak. 

8.2.2. Členem voleného orgánu může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona  živnostenském podnikání. Členem voleného orgánu Družstva nemůže být ten, kdo nesplňuje podmínky stanovené v ustanoveních o orgánech právnické osoby v OZ a v ZOK.-

8.2.3. Člen, který má být volen do orgánu Družstva, je povinen Družstvo informovat, zda ohledně jeho majetku, nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo byl vyloučen soudem z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace.-

8.2.4. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu Družstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Družstva a přitom jedná s nezbytnou loajalitou. V ostatním v této záležitosti platí ustanovení ZOK o pravidlech jednání členů orgánů obchodní korporace (§ 51 až § 53 ZOK).

8.2.5. Člen Družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Nesmí tak učinit v době, kdy je to pro Družstvo nevhodné. Své odstoupení oznámí člen orgánu písemným prohlášením doručeným tomu orgánu Družstva, jehož je členem. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li tento orgán na žádost odstupujícího člena, svým usnesením jiný okamžik zániku jeho funkce.-

8.2.6. Představenstvo mohou v případě, že počet jejich členů nepoklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příští členské schůze.-

8.2.7. O průběhu jednání každého orgánu pořizuje ten, kdo jednání orgánu Družstva svolal, zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a případné námitky členů k přijatým usnesením uplatněné způsobem  a s náležitostmi podle ZOK a těchto stanov, a další náležitosti uvedené v těchto stanovách u jednotlivých orgánů, nebo další náležitosti uvedené v případném interním předpisu, schváleném členskou schůzí. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu, s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen (prezenční listina), pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.

8.2.8. Zanikne-li funkce člena voleného orgánu v průběhu funkčního období, je tento bývalý člen orgánu povinen předat funkci k rukám předsedy či místopředsedy či jiného pověřeného člena orgánu. Zejména je povinen předat všechny písemnosti Družstva, které měl ve své dispozici a informace                o nevyřízených záležitostech, které jako člen orgánu vyřizoval, spolu s dalšími informacemi týkajícími se výkonu jeho funkce nezbytnými pro plynulou činnost voleného orgánu v záležitostech spadajících do jeho působnosti. Předání funkce se uskutečňuje písemným protokolem podepsaným předávajícím              a přejímajícím.-

8.2.9. Při skončení funkčního období voleného orgánu předá dosavadní předseda obdobným způsobem, jak je uvedeno v odstavci 8.2.9, funkci za celý volený orgán, včetně písemností Družstva, které má tento orgán k dispozici a písemností vzniklých při výkonu funkce členů orgánu, spolu                     s informacemi o nevyřízených záležitostech v činnosti orgánu a spolu s dalšími informacemi týkajícími se výkonu funkce orgánu, nezbytnými pro plynulou činnost nově zvoleného orgánu                       v záležitostech spadajících do jeho působnosti. Funkce se předává předsedovi či jinému pověřenému členovi nově zvoleného orgánu neprodleně po ustavující schůzi nově zvoleného orgánu, na které byl zvolen předseda, popřípadě další funkcionáři voleného orgánu. Jednací řád nebo usnesení členské schůze může určit další náležitosti  a podrobnosti předávání funkce.

8.2.10. Práva a povinnosti mezi Družstvem a členem jeho voleného orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními OZ o příkazu, neplyne-li něco jiného ze smlouvy o výkonu funkce, pokud byla mezi Družstvem a členem voleného orgánu uzavřena, nebo nevyplývá-li ze ZOK něco jiného.  Odměnu za výkon funkce člena voleného orgánu Družstva lze poskytnout jedině v případě, že byla schválena členskou schůzí.-

8.2.11. V ostatním se použijí ustanovení ZOK a OZ, která se týkají volených orgánů a členství ve volených orgánech obchodních korporací nebo obecně právnických osob, pokud se vztahují také na volené orgány Družstva.

 

8.3.      ČLENSKÁ SCHŮZE

 

8.3.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Družstva.

8.3.2. Členská schůze:

a)  mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti

b)  volí a odvolává členy  představenstva

c)  určuje výši odměny představenstva

d)  schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku

e)  schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK a její změnu a zrušení

f)  schvaluje poskytnutí finanční asistence podle § 608 ZOK

g)  rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení

h)  schvaluje jednání učiněná za Družstvo do jeho vzniku

i)     rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty v souladu s § 750 ZOK

j)     rozhoduje o uhrazovací povinnost

k)  rozhoduje o použití rezervního fondu, pokud byl zřízen, o zřízení a způsobu použití dalších fondů

l)     rozhoduje o přeměně Družstva, za podmínek stanovených zvláštním zákonem

m) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení

n)  rozhoduje o zrušení Družstva s likvidací

o) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně

p)  schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem

q) schvaluje majetkové a finanční úkony (výdaje) Družstva převyšujících částku 1.000.000,- Kč vč. DPH.

- úkony činěné v souladu s plánem použití provozního fondu, schváleným členskou schůzí

Čerpání prostředků Družstva jak je výše uvedeno je však představenstvo povinno předložit, řádně objasnit a zdůvodnit na nejbližší členské schůzi

r)  vykonává působnost kontrolní komise a rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

 

8.3.3. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které ZOK ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené v ZOK do působnosti představenstva.

8.3.4. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové Družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.

 

8.4.      SVOLÁNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

 

8.4.1. Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami a zákonem, nejméně však jednou za každé účetní období a dále v případech uvedených v tomto článku stanov. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

8.4.2. Svolavatel nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách Družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou  v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Družstva se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pokud o to člen družstva předem písemně nebo jinak prokazatelně požádá, bude mu pozvánka zaslána na jeho předem oznámenou mailovou adresu.-

8.4.3. Další podrobnosti svolávání členské schůze upravuje ZOK.

8.4.4. O průběhu členské schůze a o jejích usneseních, o volbě členů orgánů, se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zvolený zapisovatel, pokud interní předpis Družstva neurčí jinak. Zápis se předává všem členům představenstva. Způsob seznamování členů Družstva se zápisem z členské schůze určí členská schůze svým usnesením nebo interním předpisem Družstva. Pokud o to člen družstva předem písemně nebo jinak prokazatelně požádá, bude mu zápis o průběhu členské schůze zaslán na jeho předem oznámenou mailovou adresu.-

8.4.5. Členská schůze může schválit svůj interní předpis upravující podrobnosti svolávání a jednání, nesmí se však odchýlit od zákona a těchto stanov.

   

8.5.      USNÁŠENÍSCHOPNOST ČLENSKÉ SCHŮZE

 

8.5.1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů Družstva majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů.

8.5.2. Členská schůze se usnáší (přijímá usnesení) většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy Družstva vyšší počet hlasů.

8.5.3.  Členská schůze se usnáší (přijímá usnesení) 2/3 většinou hlasů, pokud rozhoduje o:

a)  schválení poskytnutí finanční asistence

b)  uhrazovací povinnosti

c)  zrušení Družstva s likvidací

d)  přeměně Družstva

e)  vydání dluhopisů

8.5.4. Každý člen Družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.

8.5.5. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové Družstva. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení.  Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zastoupen zmocněncem více než jedné třetiny všech členů Družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

8.5.6. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660 až 662 ZOK.

 

8.6.      ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM-

                                                  

Stanovy připouští rozhodování členské schůze per rollam, podrobnosti jsou upraveny v ZOK. Nebo  Stanovy nepřipouští rozhodování členské schůze per rollam.

Komentář- § 652 ZOK

VOLENÉ ORGÁNY A JINÉ ORGÁNY DRUŽSTVA-

 

8.7.      PŘEDSTAVENSTVO -

 

8.7.1. Představenstvo je statutárním orgánem Družstva.  Každý člen představenstva zastupuje družstvo samostatně a v plném rozsahu.

8.7.2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva a náleží mu veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují do působnosti členské schůze.

8.7.3. Představenstvo má tři členy a je voleno na funkční období pět let. Funkce člena představenstva zanikne po uplynutí funkčního období. Funkční období končí všem členům představenstva stejně, včetně těch členů představenstva, kteří byli zvoleni v doplňovací volbě v průběhu funkčního období.

8.7.4. Působnost představenstva, povinnosti a práva člena představenstva jsou upraveny v ZOK a v OZ.

8.7.5.  Předsedu a jednoho místopředsedu představenstva volí členská schůze.  

8.7.6. Představenstvo se schází podle potřeby.

8.7.7. Schůze představenstva svolává předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, zpravidla            s pořadem jednání odpovídajícím plánu práce představenstva na příslušné období. Svolává je písemnou pozvánkou, zaslanou všem členům představenstva alespoň sedm dní před konáním schůze poštou, popřípadě elektronickou poštou, pokud se tak usnese představenstvo hlasy všech svých členů. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze představenstva a pořad jednání; k pozvánce se přikládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání schůze představenstva. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat písemné podklady předložené teprve při zahájení schůze představenstva.

8.7.8. Usnesení představenstva lze rovněž přijmout hlasováním uskutečněným i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud si představenstvo schválí pravidla pro takové rozhodování. Tento způsob rozhodování lze v každém jednotlivém případě použít jedině v případě, že s ním projeví písemně nebo s využitím technických prostředků souhlas všichni členové představenstva.-

8.7.9. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.

8.7.10. Činnost a jednání představenstva organizuje a řídí předseda, který také organizuje a řídí běžnou činnost Družstva. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje v této činnosti místopředseda.

 

8.8.      KONTROLA

 

Družstvo má méně než 50 členů, kontrolní komise se tedy nezřizuje a její působnost vykonává členská schůze.

 

ČÁST DEVÁTÁ: HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

 

9.1.      FONDY DRUŽSTVA

 

9.1.1. Družstvo může vytvářet fondy Družstva podle svých potřeb.-

9.1.2.   Pravidla pro tvorbu a čerpání jednotlivých fondů určuje interní předpis Družstva schválený členskou schůzí, a to v souladu se ZOK, jinými právními předpisy a s těmito stanovami.-

 

9.2.      ZISK DRUŽSTVA

 

9.2.1.   O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze.

 

9.3.      ZTRÁTA DRUŽSTVA

 

Ztráta Družstva se hradí podle usnesení členské schůze, a to z následujících zdrojů:

a)         z nerozděleného zisku minulých let

b)         ze zajišťovacích fondů, pokud byly usnesením členské schůze zřízeny

c)         uhrazovací povinností členů

d)         ze základního kapitálu formou snížení základního členského vkladu

e)         kombinací způsobů uvedených pod písm. a) až d). 

 

9.4.     UHRAZOVACÍ POVINNOST ČLENŮ

 

Členská schůze může za podmínek určených ZOK uložit členům Družstva povinnost přispět na úhradu ztráty Družstva (dále jen „Uhrazovací povinnost“).

 

ČÁST DESÁTÁ: ZRUŠENÍ A ZÁNIK DRUŽSTVA

 

10.1.    ZRUŠENÍ DRUŽSTVA-

 

10.1.1. Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení Družstva rozhoduje členská schůze.

10.1.2. Po zrušení Družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se Družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. 

10.1.3. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem. 

10.1.4. V ostatním platí právní předpisy vztahující se také na likvidaci Družstva.

 

10.2.    ZÁNIK DRUŽSTVA

 

Družstvo zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

 

ČÁST JEDENÁCTÁ:  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1.    Dnem nabytí účinnosti tohoto znění stanov pozbývá účinnosti dosavadní znění stanov Družstva  a ustanovení interních předpisů Družstva, která jsou v rozporu s těmito stanovami.

11.2.    V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných ustanovení ZOK, subsidiárně OZ.

11.3.    Toto znění stanov bylo přijato členskou schůzí dne.

 

 

Právě zde jsou

 hosté: 12 

Aktuality

Watch The Death of Stalin Movie
Kimber Woods make a happy shopping Free Porn Pornstar Crazy Group Sex Gangbanged